Bài Mới

sach kinh thanh

Lời Chúa là nền tảng cho đời sống Đức Tin. Đặc biệt 04 Tin Mừng đóng vai trò quan trọng nhất, vì kể lại đời sống của Chúa Giê-su, những lời Người giảng dạy, những việc Người làm, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người. Dưới đây là một số tài liệu ngắn gọn giúp học hỏi và đào sâu Lời Chúa.

 

1) Kinh Thánh là gì? (Nguyễn Thế Thuấn).

2) Kinh Thánh - Lời Thiên Chúa (Nguyễn Thế Thuấn).

3) Mạc khải và Sách Thánh.

4) Dẫn vào Cựu Ước

5) Dẫn vào Tân Ước

6) Khái quát Bốn Tin Mừng (Đỗ Xuân Quế OP.)

7) Biểu tượng của Bốn Tin Mừng (William Saunders)