Khai mạc Chương trình và Lời mời gọi trở về với Thiên Chúa.

Eva, Mẹ các kẻ sống/Maria, Mẹ các môn đệ. Chuẩn bị tâm hồn sống mùa Vọng thời Covid 19. Làm thế nào để chuẩn bị tâm hồn đưa Thánh cả Giuse và Mẹ Maria vào cuộc sống gia đình...? Một cái nhìn từ bên ngoài: Suy tư và phản tỉnh về đời sống Ki-tô hữu trong Xã hội & Giáo Hội.... Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho người đau yếu và gặp khó khăn. CN 13.12.2020 Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Đa-Minh Vũ Chí Kiên SJ. Vọng Gieo... Gieo Vọng... - Cầu nguyện và kết thúc Tĩnh tâm