Tiểu sử Mẹ Têrêsa

Têrêsa Calcutta, nhũ danh Gonxha Bojaxhiu Agnes, sinh tại Skopje, Albania, ngày 26 Tháng Tám năm 1910, là người con thứ năm và cũng là…

 Học hỏi nơi Mẹ Têrêsa Cancutta

Mỗi năm học hỏi, cầu nguyện và tập sống theo

Một Mẫu Gương Thánh Thiện

Đời sống người Ki-tô hữu là hành trình liên lỉ…

150 Danh ngôn của Mẹ Teresa Cancutta

Mẹ Têrêsa Can-cut-ta, một nữ tu và là nhà truyền giáo người Albania, không chỉ nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo, Mẹ Têrêsa…