1. Kinh Kính mừng gồm có hai phần

 

Phần đầu mang tính cách chúc tụng , được ghép lại từ hai đoạn văn trích từ Tin mừng của

Thánh Luca : „ Kính mừng Maria đầy ơn phúc , Đức Chúa Trời ở cùng bà „ đây là lời chào của Thiên Thần Gabriel , „ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ „ ; đây là lời chào của bà Isave , người chị họ Đức Mẹ .

           

Phần thứ hai mang tính cách cầu xin khẩn nài : „ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời , cầu cho           chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử . Amen .“

Phần 2 này của kinh Kính mừng theo nguồn Wikipedia (rồi chọn Hail Mary) thì phỏng đoán rằng có thể đã được một Cha Dòng Tên ( Jesuit ) người Đức đặt  ra với lời „ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội „ vào khoảng năm 1555. Kế tiếp câu đó đã được Công đồng Trentô năm 1566 ghi nhận trong Sách Giáo Lý Công Giáo thời đó . Sau cùng ,vào năm 1568 , Đức Giáo Hoàng Piô V đã bao gồm trọn vẹn các lời như ta biết hiện nay.

 

  1. Người Công giáo đọc kinh Kính mừng này vào mỗi khi lần chuỗi Mân Côi ; khi đến viếng , cầu nguyện trước tượng ảnh Đức Mẹ và trước khi đi ngủ .

 

  1. Kinh Kính mừng đối với con có ý nghĩa như sau : mỗi khi đọc lời kinh này con phó dâng thân xác và linh hồn con trong những giây phút hiện tại và cũng như trong giờ chết cho Đức Mẹ vì biết rằng con là kẻ có tội , bất xứng trước mặt Thiên Chúa nên xin Mẹ là Đấng cầu bầu , đỡ nâng con trong lúc con phải chiến đấu với ma quỷ trên hành trình về quê Trời .

 

 

Minh Thanh